മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

calibre Edit
    തോക്കുകുഴലിന്‍റെ വ്യാസം, സ്വഭാവദാര്‍ഢ്യം


calibre Edit
noun
    കഴിവ്‌
    a degree or grade of excellence or worth
eg: an executive of low calibre


calibre Edit
noun
    ഒരു കുഴലിന്റെ ഉള്‍വ്യാസം
    diameter of a tube or gun barrel


Entries from Olam Open Database

Calibre(noun)::
    കഴിവ്‌,
    ഒരു കുഴലിന്റെ ഉള്‍വ്യാസം,
    തോക്കുകുഴലിന്റെ ഉള്‍വിസ്‌താരം,
    തോക്കുകുഴലിന്റെ വ്യാസം,
    സ്വാഭാവദാര്‍ഢ്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ barycentric, അര്‍ച്ചനീയഅര്‍ച്യ, ഫേനാഗ്രം, മടിപ്പിക്കുക, പുഷ്പസാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean