മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

meson Edit
    പ്രോട്ടോണിനേക്കാള്‍ പിണ്ഡം കുറഞ്ഞ ഹ്രസ്വകാലസ്ഥായിയായ ഒരു പരമാണു ഘടകം


meson Edit
Noun
    an elementary particle responsible for the forces in the atomic nucleus; a hadron with a baryon number of 0


Entries from Olam Open Database

Meson(noun)::
    പ്രാട്ടോണിനേക്കാള്‍ പിണ്‌ഡം കുറഞ്ഞ ഹ്രസ്വകാലസ്ഥായിയായ ഒരു പരമാണു ഘടകം,
    മിസോണ്‍കണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മധുഫലം, അത്യുന്നത, പതിതപാവനി, self annihilation, ഉദ്ദിശ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean