മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

concern Edit
    ഉത്ക്കണ്ഠയുണ്ടാകുക, ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കുക, വ്യാപരിക്കുക


concern Edit
    സംബന്ധിക്കുന്നതായിരിക്കുക


concern Edit
Verb
    be relevant to


concern Edit
Verb
    be on the mind of


concern Edit
Noun
    something that interests you because it is important or affects you
eg: the safety of the ship is the captain's concern


concern Edit
Noun
    an anxious feeling


concern Edit
Noun
    a feeling of sympathy for someone or something
eg: She felt strong concern for those less fortunate


concern Edit
Noun
    something or someone that causes anxiety; a source of unhappiness
eg: New York traffic is a constant concern


concern Edit
Noun
    a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it
eg: a racially integrated business concern


Entries from Olam Open Database

Concern()::
    സംബന്ധിക്കുക,
    ജാഗ്രതയുണ്ടായിരിക്കുക,
    ഉദ്ദേശിക്കുക,
Concern(noun)::
    ഉത്‌കണ്‌ഠ,
    വിഷയം,
    ജോലി,
    തൊഴില്‍,
    കാര്യം,
    ബന്ധം,
Concern(verb)::
    ഉത്‌കണ്‌ഠയുണ്ടാക്കുക,
    സംബന്ധിക്കുനനതായിരിക്കുക,
    ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കുക,
    താല്‍പര്യമെടുക്കുക,
    ഉല്‍ക്കണ്‌ഠയുണ്ടാക്കുക,
    വ്യാപരിക്കുക,
    അസ്വസ്ഥമാവുക,
    ബന്ധിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ declutch, sporting, അസ്ത്രലാഘവം, ഇടയത്താഴം, പ്രീതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean