മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

mellifluous Edit
adjective
    തേനോലുന്ന, മധുരമായ


mellifluous Edit
adjective
    മധുധാരിയായ
    pleasing to the ear


Entries from Olam Open Database

Mellifluous(adjective)::
    മധുരമായ,
    മധുധാരിയായ,
    തേനോലുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dogged, umpire, അദ്ധ്വനിവേശം, ഉല്‍പാതകന്‍, ഗ്രന്ഥതാലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean