മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

jubilee Edit
    വാര്‍ഷികോത്സവം


jubilee Edit
    അന്‍പതാം വാര്‍ഷികോത്സവം


jubilee Edit
Noun
    a special anniversary (or the celebration of it)


Entries from Olam Open Database

Jubilee()::
    വാര്‍ഷികോത്സവം,
    50വാര്‍ഷികോത്സവം,
Jubilee(noun)::
    പ്രത്യേകതയുള്ള വാര്‍ഷികം,
    50ാം വാര്‍ഷികം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ imbalance, inconclusive, അടാപിടി, അംബുരോഹി, ബിസകണ്ഠി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean