മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

lucent Edit
    തിളക്കമുള്ള, മിന്നുന്ന


lucent Edit
Adjective
    softly bright or radiant
eg: the lucent moon


Entries from Olam Open Database

Lucent(adjective)::
    തിളക്കമുള്ള,
    മിന്നുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cockerel, black list, അദ്ധ്യാകാശം, യൗവതം, അണ്ഡയോനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean