മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

audiology Edit
noun
    ശ്രവണശാസ്ത്രം


audiology Edit
Noun
    the measurement of hearing


Entries from Olam Open Database

Audiology(noun)::
    ശ്രവണശാസ്‌ത്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മജ്ജരം, അംബുജശരന്‍, ചക്രവാഡം, മാനുഷ്യകം, അക്ഷരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean