മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

lore Edit
    പാണ്ഡിത്യം, പരമ്പരാസിദ്ധമായ


lore Edit
Noun
    knowledge gained through tradition or anecdote
eg: early peoples passed on plant and animal lore through legend


Entries from Olam Open Database

Lore(noun)::
    പാണ്‌ഡിത്യം,
    പരമ്പരാസിദ്ധമായ വിജ്ഞാനം,
    സിദ്ധാന്തം,
    പുരാവൃത്ത പഠനം,
    നാടോടിക്കഥ,
    വിദ്യ,
    പാഠം,
    പഠിത്തം,
    വിജ്ഞാനം,
    കലാപാണ്ഡിത്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mystic, ഇടപ്പെടുക, വികോശ, അണുമാത്രം, ആഗത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean