മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

loft Edit
    മേലറ, ചന്ദ്രശാല


loft Edit
Noun
    floor consisting of a large unpartitioned space over a factory or warehouse or other commercial space


loft Edit
Noun
    floor consisting of open space at the top of a house just below roof; often used for storage


loft Edit
Noun
    (golf) the backward slant on the head of some golf clubs that is designed to drive the ball high in the air


loft Edit
Noun
    a raised shelter in which pigeons are kept


loft Edit
Verb
    store in a loft


loft Edit
Verb
    propel through the air
eg: The rocket lofted the space shuttle into the air


loft Edit
Verb
    kick or strike high in the air
eg: loft a ball


loft Edit
Verb
    lay out a full-scale working drawing of the lines of a vessel's hull


Entries from Olam Open Database

Loft(noun)::
    മേലറ,
    പ്രാക്കൂട്‌,
    ചന്ദ്രശാല,
    മുകളിലത്തെ മുറി,
    തട്ടിന്‍പുറത്തുള്ള മുറി,
    മാടം,
    പള്ളിയിലെയോ മറ്റോ ഉള്ള മേല്‍മാടം,
Loft(verb)::
    പന്ത്‌ ഉയരത്തിലടിക്കുക,
    തടസ്സം നീക്കുക,
    തട്ടിന്‍ പുറത്തുളള മുറി,
    പ്രാക്കൂട്,
    തട്ടിന്‍പുറം,
    പന്ത്‌ വളരെ ഉയരത്തില്‍ എറിയുക,
    പന്ത്‌ വളരെ ഉയരത്തില്‍ അടിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ immobile, paragon, അകാളിക, അശ്ശിരി, പുഞ്ജം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean