മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ballast Edit
    കപ്പലിലെ അടിഭാരം, റെയില്‍വേയുചെടോ റോഡിന്‍റെയോ അടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള, പരുക്കന്‍ കല്ല്


ballast Edit
Noun
    any heavy material used to stabilize a ship or airship


ballast Edit
Noun
    coarse gravel laid to form a bed for streets and railroads


ballast Edit
Noun
    an attribute that tends to give stability in character and morals; something that steadies the mind or feelings


ballast Edit
Noun
    a resistor inserted into a circuit to compensate for changes (as those arising from temperature fluctuations)


ballast Edit
Noun
    an electrical device for starting and regulating fluorescent and discharge lamps


ballast Edit
Verb
    make steady with a ballast


Entries from Olam Open Database

Ballast()::
    കലിന്‍റെയും മറ്റും അടിത്തട്ടിലിടുന്ന ഭാരം,
    അടിഭാരമിടുക,
    റെയില്‍വേയുടേയോ റോഡിന്റേയോ,
Ballast(noun)::
    കപ്പല്‍ നേരെ നില്‍ക്കാന്‍ ഘടിപ്പിക്കുന്ന അടിഭാരം,
    കപ്പലിലെ അടിഭാരം,
    അടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരുക്കന്‍ കല്ല്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ altercate, macro, ഭേഷ്, വൃന്ദാ, മൂക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean