മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

groundless Edit
    അടിസ്ഥാനരഹിതമായ


groundless Edit
Adjective
    without a basis in reason or fact
eg: the allegations proved groundless


Entries from Olam Open Database

Groundless()::
    അടിസ്ഥാനരഹിതം,
Groundless(adjective)::
    ന്യായമില്ലാത്ത,
    ഹേതുവില്ലാതെ,
    അടിസ്ഥാനരഹിതമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അരക്കന്‍, യതിത, മേല്‍ത്തട്ട്, പാലികം, കനകക്ഷീരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean