മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

lock Edit
noun
    താഴ്, പൂട്ട്
    A fastener fitted to a door or drawer to keep it firmly closed


lock Edit
noun
    കൂന്തല്‍, അളകം


lock Edit
verb
    കംപ്യൂട്ടര്‍ സംവിധാനത്തിലേക്കോ പ്രോഗ്രാമിലേക്കോ ഒരു ഫയലിലേക്കോ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുക


lock Edit
verb
    പൂട്ടിയിടുക
    fasten with a lock
eg: lock the bike to the fence


lock Edit
Verb
    keep engaged


lock Edit
Verb
    become rigid or immoveable
eg: The therapist noticed that the patient's knees tended to lock in this exercise


lock Edit
Verb
    hold in a locking position
eg: He locked his hands around her neck


lock Edit
Verb
    become engaged or intermeshed with one another
eg: They were locked in embrace


lock Edit
Verb
    hold fast (in a certain state)
eg: He was locked in a laughing fit


lock Edit
Verb
    place in a place where something cannot be removed or someone cannot escape
eg: The parents locked her daughter up for the weekend


lock Edit
Verb
    pass by means through a lock in a waterway


lock Edit
Verb
    build locks in order to facilitate the navigation of vessels


lock Edit
Noun
    a fastener fitted to a door or drawer to keep it firmly closed


lock Edit
noun
    മുടിച്ചുരുള്‍
    a strand or cluster of hair


lock Edit
Noun
    a mechanism that detonates the charge of a gun


lock Edit
Noun
    enclosure consisting of a section of canal that can be closed to control the water level; used to raise or lower vessels that pass through it


lock Edit
Noun
    a restraint incorporated into the ignition switch to prevent the use of a vehicle by persons who do not have the key


lock Edit
Noun
    any wrestling hold in which some part of the opponent's body is twisted or pressured


lock
    ദ്വാരയന്ത്രം, അട, കൊക്ക, പൂട്ട്, പേണ്, താലകം, താലയന്ത്രം


Entries from Olam Open Database

Lock()::
    താഴ്‌,
    മുടിച്ചുരുള്‍,
    പൂട്ട്,
    താഴ്,
    ചീപ്പ്,
    ഇറുകെപ്പിടുത്തം,
    തലമുടി,
Lock(noun)::
    പൂട്ട്‌,
    ജലപ്രവാഹ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ചീപ്പ്‌,
    കൂന്തല്‍,
    അളകം,
    കുറുനിര,
    ജലസ്‌തംഭനി,
    ആമപ്പൂട്ട്‌,
    അനങ്ങാനാകാത്തവിധം കൂടിച്ചേര്‍ന്ന / കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ,
    ചീപ്പ്‌,
Lock(verb)::
    പൂട്ടുക,
    അടയ്‌ക്കുക,
    പൂട്ടിയിടുക,
    കെട്ടിപ്പിടിക്കുക,
    ഇറുക്കുക,
    ചീപ്പുവയ്‌ക്കുക,
    താഴിട്ട്‌ പൂട്ടുക,
    അനങ്ങാതാകുക,
    ഇറുകെ ആശ്ലേഷിക്കുക,
    ജനലുകളും വാതിലുകളും ബന്ധിച്ച്‌ സുരക്ഷിതമാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adumbration, integrate, അജന്തം, ഇയല്, പരിക്കാരന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean