മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cocaine Edit
    ശസ്ത്രക്രയ ചെയ്യേണ്ടഭാഗം മരവിപ്പിച്ച് വേദനയില്ലാത്താക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഒരു തരം മയക്കുമരുന്ന്


cocaine Edit
Noun
    a narcotic (alkaloid) extracted from coca leaves; used as a surface anesthetic or taken for pleasure; can become powerfully addictive


Entries from Olam Open Database

Cocaine(noun)::
    കോക്കേയ്‌ന്‍ (ഒരു തരം മയക്കുമരുന്ന്‌),
    കോകച്ചെടിയുടെ ഇലയില്‍നിന്നും തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരൗഷധം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ paralyse, ചുവര്‍ക്കം, അതീന്ദ്രിയം, ഉരുപ്പടി, ക്ഷ്വേല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean