മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

limousine Edit
    ഒരിനം മോട്ടാര്‍വണ്ട, എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ മോട്ടാര്‍കാര്‍


limousine Edit
Noun
    large luxurious car; usually driven by a chauffeur


Entries from Olam Open Database

Limousine(noun)::
    വലിയമോട്ടോര്‍ കാര്‍,
    വാഹന സാരഥിയെ യാത്രക്കാരില്‍ നിന്നു വേര്‍തിരിക്കാന്‍ സ്‌ഫടിക മറയോടു കൂടിയ വലിയ കാര്‍,
    ഒരിനം മോട്ടോര്‍വണ്ടി,
    എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ മോട്ടോര്‍കാര്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ stupefy, അടയ്ക്കാപ്പയിന്‍, അളീക, ആമൂലം, പ്രാവൃത്തികന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean