മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

liability Edit
    ഉത്തരവാദിത്തം, ബാധ്യത


liability Edit
Noun
    the state of being legally obliged and responsible


liability Edit
Noun
    an obligation to pay money to another party


liability Edit
Noun
    the quality of being something that holds you back


Entries from Olam Open Database

Liability(noun)::
    ആശ്രയം,
    ഉത്തരവാദിത്വം,
    ഋണബാദ്ധ്യത,
    കടബാദ്ധ്യത,
    ഉത്തരവാദിത്വത്തില്‍പെട്ട വസ്‌തു / വ്യക്തി,
    പ്രശ്‌നകരമായ വസ്‌തു,
    ഉത്തരവാദിത്തം,
    ബാധ്യത,
    ഋണബാധ്യത,
    കടബാധ്യത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകൃഷ്ടപച്യ, അന്തഃപാതി, പ്രാസംഗ്യം, വിരോധാഭാസം, ഖാനോദകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean