മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

let Edit
verb
    അനുമതി കൊടുക്കുക, ഇടവരുത്തുക


let Edit
verb
    സമ്മതിക്കുക
    make it possible through a specific action or lack of action for something to happen


let Edit
Verb
    actively cause something to happen
eg: I let it be known that I was not interested


let Edit
verb
    അനുവദിക്കുക
    consent to, give permission
eg: I won't let the police search her basement


let Edit
Verb
    cause to move; cause to be in a certain position or condition
eg: This let me in for a big surprise


let Edit
Verb
    leave unchanged
eg: let it be


let Edit
verb
    വാടകയ്‌ക്കു കൊടുക്കുക, ഏല്‍പിക്കുക
    grant use or occupation of under a term of contract


let Edit
Noun
    a serve that strikes the net before falling into the receiver's court; the ball must be served again


let Edit
noun
    വാടകാകാലഘട്ടം
    the period when something is rented


LET Edit
Noun
    a brutal terrorist group active in Kashmir; fights against India with the goal of restoring Islamic rule of India


Entries from Olam Open Database

Let(verb)::
    വാടകയ്‌ക്കു കൊടുക്കുക,
    അനുവദിക്കുക,
    ഉപേക്ഷിക്കുക,
    അനുമതി കൊടുക്കുക,
    ഇടവരുത്തുക,
    സമ്മതിക്കുക,
    ചെയ്യിക്കുക,
    വിടുക,
    തടയാതിരിക്കുക,
    ഏല്‍പിക്കുക,
    പ്രവേശിപ്പിക്കുക,
    എതിര്‍ക്കുക,
    തടയുക,
    തടസ്സപ്പെടുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ruffle, അമ്പാടിപ്പൈതല്‍, അസിതപര്‍വ്വതം, ഒരേടം, അനുഗര്‍ജ്ജനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean