മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

amity Edit
    മൈത്രി, സൗഹാര്‍ദ്ദം, സൗമനസ്യം


amity Edit
Noun
    a cordial disposition


amity Edit
Noun
    a state of friendship and cordiality


Entries from Olam Open Database

Amity(noun)::
    മൈത്രി,
    സൗമനസ്യം,
    സൗഹാര്‍ദം,
    സ്നേഹഭാവം,
    ഐക്യം,
    അനുകൂലത,
    ചങ്ങാത്തം,
    സൗഹാര്‍ദ്ദം,
    യോജിപ്പ്‌,
    സഖ്യം,
    സന്ധി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cheap, mystery, position, മണിയക്കാരന്‍, അദ്ധ്യര്‍ദ്ധ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean