മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

kindred Edit
    സ്വഭാവസാദൃശ്യം, ബന്ധുജനം


kindred Edit
Adjective
    similar in quality or character
eg: kindred souls


kindred Edit
Adjective
    related by blood or marriage
eg: kindred clans


kindred Edit
Noun
    group of people related by blood or marriage


Entries from Olam Open Database

Kindred(adjective)::
    സംബന്ധമുള്ള,
    ബന്ധുവായ,
    സമാനഗുണമുള്ള,
    ഒരേ ജാതിയില്‍പ്പെട്ട,
    സദൃശമായ,
    ബന്ധമുള്ള,
    ബന്ധപ്പെട്ട,
Kindred(noun)::
    സ്വാഭാവസാദൃശ്യം,
    ബന്ധുജനം,
    ബന്ധുത്വം,
    കുടുംബം,
    വിവാഹം വഴിയുള്ള ബന്ധം,
    ബന്ധുക്കള്‍,
    രക്തബന്ധം,
    സ്വഭാവത്തിലുള്ള സാമ്യത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ modality, stroll, ഫലോദ്യാനം, ഫേട്കാരം, യഹു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean