മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

keep Edit
    സൂക്ഷിക്കുക, വച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക


keep Edit
Verb
    keep in a certain state, position, or activity; e.g., "keep clean"
eg: The students keep me on my toes


keep Edit
Verb
    continue a certain state, condition, or activity
eg: Keep on working!


keep Edit
Verb
    continue a certain state, condition, or activity
eg: Keep smiling


keep Edit
Verb
    retain possession of
eg: Can I keep my old stuffed animals?


keep Edit
Verb
    retain possession of
eg: She kept her maiden name after she married


keep Edit
Verb
    stop (someone or something) from doing something or being in a certain state
eg: His snoring kept me from falling asleep


keep Edit
Verb
    stop (someone or something) from doing something or being in a certain state
eg: Keep the child from eating the marbles


keep Edit
Verb
    conform one's action or practice to
eg: keep appointments


keep Edit
Verb
    conform one's action or practice to
eg: she never keeps her promises


keep Edit
Verb
    conform one's action or practice to
eg: We kept to the original conditions of the contract


keep Edit
Verb
    stick to correctly or closely
eg: The pianist kept time with the metronome


keep Edit
Verb
    stick to correctly or closely
eg: keep count


keep Edit
Verb
    stick to correctly or closely
eg: I cannot keep track of all my employees


keep Edit
Verb
    look after; be the keeper of; have charge of
eg: He keeps the shop when I am gone


keep Edit
Verb
    maintain by writing regular records
eg: keep a diary


keep Edit
Verb
    maintain by writing regular records
eg: keep notes


keep Edit
Verb
    supply with room and board
eg: He is keeping three women in the guest cottage


keep Edit
Verb
    supply with room and board
eg: keep boarders


keep Edit
Verb
    allow to remain in a place or position or maintain a property or feature
eg: The family's fortune waned and they could not keep their household staff


keep Edit
Verb
    allow to remain in a place or position or maintain a property or feature
eg: Our grant has run out and we cannot keep you on


keep Edit
Verb
    allow to remain in a place or position or maintain a property or feature
eg: We kept the work going as long as we could


keep Edit
Verb
    supply with necessities and support
eg: There's little to earn and many to keep


keep Edit
Verb
    fail to spoil or rot
eg: These potatoes keep for a long time


keep Edit
Verb
    behave as expected during of holidays or rites
eg: Keep the commandments


keep Edit
Verb
    keep under control; keep in check
eg: Keep your temper


keep Edit
Verb
    keep under control; keep in check
eg: keep your cool


keep Edit
Verb
    maintain in safety from injury, harm, or danger
eg: May God keep you


keep Edit
Verb
    raise
eg: She keeps a few chickens in the yard


keep Edit
Verb
    raise
eg: he keeps bees


keep Edit
Verb
    retain rights to
eg: keep my job for me while I give birth


keep Edit
Verb
    retain rights to
eg: keep my seat, please


keep Edit
Verb
    retain rights to
eg: keep open the possibility of a merger


keep Edit
Verb
    store or keep customarily
eg: Where do you keep your gardening tools?


keep Edit
Verb
    have as a supply
eg: I always keep batteries in the freezer


keep Edit
Verb
    have as a supply
eg: keep food for a week in the pantry


keep Edit
Verb
    have as a supply
eg: She keeps a sixpack and a week's worth of supplies in the refrigerator


keep Edit
Verb
    maintain for use and service
eg: I keep a car in the countryside


keep Edit
Verb
    maintain for use and service
eg: She keeps an apartment in Paris for her shopping trips


keep Edit
Verb
    hold and prevent from leaving
eg: The student was kept after school


keep Edit
Verb
    prevent (food) from rotting
eg: keep potatoes fresh


keep Edit
Noun
    the financial means whereby one lives
eg: each child was expected to pay for their keep


keep Edit
Noun
    the main tower within the walls of a medieval castle or fortress


keep Edit
Noun
    a cell in a jail or prison


Entries from Olam Open Database

Keep(noun)::
    ജീവനോപായം,
    വെപ്പാട്ടി,
    ആഹാരം വസ്‌ത്രം മറ്റു പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങള്‍,
    കോട്ടഗര്‍ഭം,
    കൈവശം വയ്ക്കുക,
    സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക,
    നിലനിര്‍ത്തുക,
    കാരാഗൃഹം,
    ഉറപ്പ്‌,
    കോട്ട,
Keep(verb)::
    സൂക്ഷിക്കുക,
    വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക,
    രക്ഷിക്കുക,
    നിലനിറുത്തുക,
    അനുഷ്‌ഠിക്കുക,
    ഘോഷിക്കുക,
    വാക്കു പാലിക്കുക,
    പോറ്റുക,
    താമസിക്കുക,
    നഷ്‌ടപ്പെടാതിരിക്കുക,
    നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക,
    നല്ലനിലയില്‍ നിലര്‍ത്തുക,
    സഹിക്കുക,
    വിട്ടുപോകാതിരിക്കുക,
    തുടര്‍ച്ചയായി ചെയ്യുക,
    തുടരുക,
    സൂക്ഷിച്ചു വയ്‌ക്കുക,
    കേടുവരാതിരിക്കുക,
    പതിവായി സൂക്ഷിക്കുക,
    നിലകൊള്ളുക,
    കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക,
    കഴിക്കുക,
    ജീവനോപായം ഉണ്ടാക്കുക,
    ഇരിക്കുക,
    ഉണ്ടാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഫണിഖേലം, വാളന്‍, മാതൃഗാമി, അതിരോമശം, ഉല്‍പാദിത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean