മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

esoteric Edit
    ഗൂഢമായ, ഗോപുമായ


esoteric Edit
Adjective
    confined to and understandable by only an enlightened inner circle
eg: a compilation of esoteric philosophical theories


Entries from Olam Open Database

Esoteric(adjective)::
    ഗൂഢമായ,
    ഗോപ്യമായ,
    മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന,
    പ്രത്യേകം ചിലര്‍ക്കു മാത്രം ഉപദേശിക്കുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chemist, അംശസ്വേദനം, ഉടലെടുക്കുക, പണവകക്കണക്ക്, പ്രവാസിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean