മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

iridium Edit
    പ്ളാറ്റിനം വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ട ലോഹം


iridium Edit
Noun
    a heavy brittle metallic element of the platinum group; used in alloys; occurs in natural alloys with platinum or osmium


Entries from Olam Open Database

Iridium(noun)::
    ചാരനിറത്തിലുള്ള ഒരു ലോഹമൂലകം,
    ഇറിഡിയം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ scurrilous, ആപല്‍ക്കര, വാതികം, വെട്ടിക്കുക, മണിപൂരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean