മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cheque Edit
    കൊണ്ടുചെല്ലുന്നവന് ബാങ്കില്‍നിന്ന് പണം കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന, നിശ്ചിതഫാറത്തിലുളള നിര്‍ദ്ദേശചീട്ട്


cheque Edit
    തുകയെഴുതാതെ ഒപ്പിട്ട ചെക്ക്


cheque Edit
Noun
    a written order directing a bank to pay money


cheque Edit
Verb
    withdraw money by writing a check


Entries from Olam Open Database

Cheque()::
    കൊണ്ടുചെല്ലുന്നവന്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്ന്‌ പണം കൊടുക്കണമെന്ന്‌ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിശ്ചിത ശീട്ട്‌,
Cheque(noun)::
    ചെക്ക്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ slabber, അവരോധനന്‍, അരമണി, അതിസഹസ്രകവത്സരം, അലതാരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean