മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

intend Edit
    വിവക്ഷിക്കുക, ഇച്ഛിക്കുക


intend Edit
Verb
    have in mind as a purpose


intend Edit
Verb
    design or destine
eg: She was intended to become the director


intend Edit
Verb
    mean or intend to express or convey
eg: what do his words intend?


intend Edit
Verb
    denote or connote


Entries from Olam Open Database

Intend()::
    അര്‍ത്ഥമാക്കുക,
    ആസൂത്രണം ചെയ്യുക,
Intend(verb)::
    ഉദ്ദേശിക്കുക,
    വിവക്ഷിക്കുക,
    ഇച്ഛിക്കുക,
    വിചാരിക്കുക,
    മാറ്റിവയ്‌ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ enviable, മണിമൈ, അരുജ, ആര്‍ഷ്ടിഷേണന്‍, മണിയന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean