മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dump Edit
    ചവറുകൊണ്ടുകളയുക, ചവറു കൂമ്പാരം


dump Edit
    തള്ളിയിടുക, ഒന്നായി ചൊരിയുക


dump Edit
Verb
    throw away as refuse
eg: No dumping in these woods!


dump Edit
Verb
    sever all ties with, usually unceremoniously or irresponsibly
eg: The company dumped him after many years of service


dump Edit
Verb
    sever all ties with, usually unceremoniously or irresponsibly
eg: She dumped her boyfriend when she fell in love with a rich man


dump Edit
Verb
    sell at artificially low prices


dump Edit
Verb
    drop (stuff) in a heap or mass
eg: The truck dumped the garbage in the street


dump Edit
Verb
    fall abruptly


dump Edit
Verb
    knock down with force


dump Edit
Noun
    a coarse term for defecation


dump Edit
Noun
    a piece of land where waste materials are dumped


dump Edit
Noun
    (computer science) a copy of the contents of a computer storage device; sometimes used in debugging programs


dump Edit
Noun
    a place where supplies can be stored
eg: an ammunition dump


Entries from Olam Open Database

Dump(noun)::
    ചവറുതൂത്തുകൂട്ടാനുള്ള സ്ഥലം,
    പണം,
    വലിയ ഡിപ്പോസ്റ്റോര്‍,
    വൃത്തികെട്ടതോ വിരൂപമോ അസുഖകരമോ ആയ സ്ഥലം,
    മണല്‍ക്കുന്പാരം,
    മനഃകുണ്ഠിതം,
    തള്ളിയിടുന്ന സ്ഥലം,
    ചവറിടുന്ന സ്ഥലം,
    ചവര്‍ക്കൂമ്പാരം,
Dump(verb)::
    തള്ളിയിടുക,
    ഒന്നായി ചൊരിയുക,
    ചവറുകൊണ്ടുക്കളയുക,
    ചരക്കിറക്കുക,
    തഴയുക,
    വലിച്ചെറിയുക,
    കൂട്ടിവയ്‌ക്കുക,
    അശ്രദ്ധമായി വലിച്ചെറിയുക,
    ഉപേക്ഷിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ coessential, pasteurization, അനാവിദ്ധ, ആഴിവര്‍ണ്ണന്‍, ഇക്കിട്ടം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean