മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

inclasp Edit
    കെട്ടിപ്പിടിക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഴുന്തുക, അദ്ധ്യയനം, പ്രാബാലികന്‍, ചകട്, അന്നവാഹനന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean