മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

homeric Edit
    കവിയായ ഹോമറിനെ സംബന്ധിച്ച


Homeric Edit
Adjective
    relating to or characteristic of Homer or his age or the works attributed to him
eg: Homeric Greek


Entries from Olam Open Database

Homeric(adjective)::
    ഗ്രീക്കു കവിയായ ഹോമറിനെ സംബന്ധിച്ച,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ decelerate, recriminative, ചിന്ന, അപജാതന്‍, തലപ്പാട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean