മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

symmetry Edit
    അംഗപ്പൊരുത്തം, അംഗസൗഷ്ഠവം


symmetry Edit
    പ്രതിസമത, ചേര്‍ച്ച, ആനുരൂപ്യം


symmetry Edit
Noun
    (mathematics) an attribute of a shape or relation; exact reflection of form on opposite sides of a dividing line or plane


symmetry Edit
Noun
    balance among the parts of something


symmetry Edit
Noun
    (physics) the property of being isotropic; having the same value when measured in different directions


Entries from Olam Open Database

Symmetry()::
    അവയവാനുപാതം,
    ആകാരസൗഷ്‌ഠവം,
Symmetry(noun)::
    സമമിതി,
    അംഗപ്പൊരുത്തം,
    പ്രതിസമത,
    ചേര്‍ച്ച,
    അംഗസൗഷ്‌ഠ,
    സമതുലനാവസ്ഥ,
    ആനുരൂപ്യം,
    രൂപചതുരശ്രത,
    സുഘടന,
    രൂപയോഗം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mascot, അബ്ബ്ഭക്ഷണം, വര്‍ത്തന, അകല, അംശപത്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean