മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

hey Edit
    ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യാക്ഷേപകം


hey Edit
Interjection
    used to get someone's attention


hey
    രേ


Entries from Olam Open Database

Hey(interjection)::
    അത്ഭുത (ആഹ്ലാദ) പ്രകടനത്തിനായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്‌ദം,
    ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നതിനായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്‌ദം,
Hey(noun)::
    ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യാക്ഷേപകം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അര്‍ത്ഥവാദം, അഗ്നിബാധ, ഇന്ദ്രപുരോഹിതന്‍, പ്രശമിത, ഛിദ്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean