മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sewer Edit
    ഓവുചാല്‍, അഴുക്കുചാല്‍


sewer Edit
Noun
    a waste pipe that carries away sewage or surface water


sewer Edit
Noun
    someone who sews
eg: a sewer of fine gowns


sewer Edit
Noun
    misfortune resulting in lost effort or money
eg: all that work went down the sewer


Entries from Olam Open Database

Sewer()::
    മണ്ണിനടിയിലൂടെയുള്ള ഓട,
    ഭൂഗര്‍ക്കുഴല്‍,
    ഭക്ഷണശാലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍,
Sewer(noun)::
    ഓവുചാല്‍,
    അഴുക്കുചാല്‍,
    ഓട,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അയിനി, അരളിക്ക, മായന്‍, ആത്ത, ഉത്സൃഷ്ട


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean