മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

heartrending Edit
    ഹൃദയഭേദകമായ
    Causing anguish or deep distress


heartrending Edit
Adjective
    causing or marked by grief or anguish
eg: the heartrending words of Rabin's granddaughter


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ spirt, ബലത്തവന്‍, ഉപജീവ്യം, ഉത്തരദിക്ക്, രസാസ്വാദി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean