മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gymnasium Edit
    കായികവിനോദ സ്ഥലം


gymnasium Edit
Noun
    athletic facility equipped for sports or physical training


Gymnasium Edit
Noun
    a school for students intermediate between elementary school and college; usually grades 9 to 12


Entries from Olam Open Database

Gymnasium(noun)::
    കായിക വിനോദസ്ഥലം,
    കളരി,
    കായികാഭ്യാസക്കളരി (ജിംനേഷ്യം),
    കായികവിനോദസ്ഥലം,
    വ്യായാമസ്ഥലം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deduce, deliration, doctrine, prevalent, ഞരവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean