മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

guzzle Edit
    അതിപാനം ചെയ്യുക, ആര്‍ത്തിയോടെ ഭക്ഷിക്കുക


guzzle Edit
Verb
    drink greedily or as if with great thirst
eg: The boys guzzled the cheap vodka


Entries from Olam Open Database

Guzzle(verb)::
    അതിപാനം ചെയ്യുക,
    ആര്‍ത്തിയോടെ ഭുജിക്കുക,
    കുടിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ methinks, spoliate, അകാകരുകൊ, ഇന്ദിശ, യാപ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean