മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gradgrind Edit
    മൃദുലവികാരമില്ലാത്തയാള്‍, വസ്തുതാമാത്രതത്പരന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അത്യദ്ധാവ്, പ്രത്യുപോത്ഥാനം, ചെന, മധുരം, മൈന്തഹാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean