മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

circumnavigate Edit
    കപ്പല്‍മാര്‍ഗം ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുക


circumnavigate Edit
Verb
    travel around, either by plane or ship


Entries from Olam Open Database

Circumnavigate(noun)::
    കപ്പല്‍മാര്‍ഗം,
    ചുറ്റികപ്പലോടിക്കുക,
    കപ്പല്‍മാര്‍ഗ്ഗം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക,
Circumnavigate(verb)::
    ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുക,
    ഭൂമിയചുറ്റി കപ്പലോടിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഹിഫേനാസവം, അമന്ദം, ആപത്കാലം, പരിവര്‍ജ്ജിക്കുക, ക്ഷീരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean