മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gimlet Edit
    തമസൂചി, തുരപ്പണം


gimlet Edit
Noun
    a cocktail made of gin or vodka and lime juice


gimlet Edit
Noun
    hand tool for boring holes


gimlet
    തമര്


Entries from Olam Open Database

Gimlet(noun)::
    മദ്യമിശ്രിതം,
    തമര്,
    തിരുവുളി,
    തിരുക്കുളി,
    തമര്‍സൂചി,
    തുരപ്പണം,
    വേധനി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ askew, nucleus, plash, യഥാകല്പനം, കാര്യക്കാര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean