മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

wanting Edit
    അഭാവമുള്ള, ന്യൂനമായ


wanting Edit
Adjective
    nonexistent


wanting Edit
Adjective
    inadequate in amount or degree
eg: tested and found wanting


Entries from Olam Open Database

Wanting(adjective)::
    ആവശ്യമായ,
    അപര്യാപ്‌തമായ,
    ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന,
    ശൂന്യമായ,
    പോരാത്ത,
    ഗുണത്തിലൊ അളവിലൊ കുറവായ,
    ഹാജരില്ലാത്ത,
Wanting(preposition)::
    അതു കൂടാതെ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bazaar, plague, അവ്വാറ്, ബ്രഹ്മാദാരു, ആയവ്യയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean