മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gangrene Edit
    ഒരവയവം നിര്‍ജ്ജീവമായി ചീഞ്ഞഴുകുന്ന അവസ്ഥ


gangrene Edit
Noun
    necrotic tissue; a mortified or gangrenous part or mass


gangrene Edit
Noun
    the localized death of living cells (as from infection or the interruption of blood supply)


gangrene Edit
Verb
    undergo necrosis


Entries from Olam Open Database

Gangrene(noun)::
    അഴുകിയ പുണ്ണ്‌,
    വിഷവ്രണം,
    ഒരവയവം നിര്‍ജ്ജീവമായി ചീഞ്ഞഴുകുന്ന അവസ്ഥ,
    ധാര്‍മ്മികാധഃപതനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മറയുക, അണിനിരക്കല്‍, അംബം, കോഴിക്കാരം, കന്യാകാത്വം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean