മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

rustic Edit
    ഗ്രാമവാസിയായ, അപരിഷ്കൃതമായ, നാട്ടിന്‍പുറത്തുള്ള


rustic Edit
Adjective
    characteristic of rural life
eg: rustic awkwardness


rustic Edit
Adjective
    awkwardly simple and provincial
eg: rustic farmers


rustic Edit
Adjective
    characteristic of the fields or country
eg: rustic stone walls


rustic Edit
Noun
    an unsophisticated country person


Entries from Olam Open Database

Rustic(adjective)::
    ഗ്രാമീണമായ,
    ഗ്രാമ്യമായ,
    ഗ്രാമവാസിയായ,
    നാട്ടിന്‍പുറത്തുള്ള,
    നാഗരികതയില്ലാത്ത,
    അപരിഷ്‌കൃതമായ,
    പരുക്കനായ,
Rustic(noun)::
    നാട്ടുന്പുറത്തുകാരന്‍,
    പരുപരുത്ത ഇഷ്ടിക,
    ഗ്രാമീണന്‍,
    നാട്ടിന്‍പുറക്കാരന്‍,
    ഗ്രാമീണ,
    മിനുസപ്പെടുത്താത്ത,
    അപരിഷ്കൃതമായഗ്രാമീണന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pension, subhuman, suppliant, വിജരം, മരപ്പാലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean