മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gab Edit
    പുലമ്പുക, ജല്പിക്കുക


gab Edit
Noun
    light informal conversation for social occasions


gab Edit
Verb
    talk profusely


gab Edit
Verb
    talk socially without exchanging too much information


Entries from Olam Open Database

Gab()::
    പുലമ്പല്‍,
Gab(noun)::
    വാചാലത,
    പരിഹാസം,
    ഫലിതം,
Gab(verb)::
    ജല്‍പിക്കുക,
    ചിലയ്‌ക്കല്‍,
    പുലമ്പുക,
    അധികം സംസാരിക്കുക,
    വായാടിയായിരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ attribute, requisition, അവരാവര, അപുനര്‍ഭവ, ആന്തര്‍ഗേഹികആന്തഗേഹിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean