മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

nocuous Edit
adjective
    ഹാനികരമായ


nocuous Edit
Adjective
    Hurtful; noxious


Entries from Olam Open Database

Nocuous(adjective)::
    ഹാനികരമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bash, loiter, അവച്ഛേദം, മറുപക്ഷം, പ്രിയകൃത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean