മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

flong Edit
noun
    അച്ചു തകിട് വാര്‍ത്തെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേകതരം കടലാസ്


flong Edit
Noun
    A compressed mass of paper sheets, forming a matrix or mold for stereotype plates


Entries from Olam Open Database

Flong(noun)::
    അച്ചുതകിട്‌ വാര്‍ത്തെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേകതരം കടലാസ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ circumspect, അവിട്, അലപലാതി, വിരഹം, ആനംഗ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean