മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

acumen Edit
    സൂക്ഷ്മബുദ്ധി
    Shrewdness shown by keen insight


acumen Edit
Noun
    a tapering point


acumen Edit
Noun
    shrewdness shown by keen insight


Entries from Olam Open Database

Acumen(noun)::
    നിശിതബുദ്ധി,
    കാര്യഗ്രഹണശക്തി,
    യുക്തി,
    സൂക്ഷ്‌മബുദ്ധി,
    ഗ്രഹണവൈദഗ്‌ദ്ധ്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abase, albino, obfuscate, blood relation, അഷ്ടദിഗ്ഗജങ്ങള്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean