മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

flicker Edit
    ചഞ്ചലമായി ജ്വലിക്കുക


flicker Edit
    സിഗ്നലില്‍ വരുന്ന ക്രമക്കേടുകൊണ്ടോ ചിത്രങ്ങള്‍ പുനരാവിഷ്കരിക്കാന്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം കൊണ്ടോ കംപ്യൂട്ടര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇടവിട്ടിടവിട്ട് പ്രകാശിക്കുന്നത്


flicker Edit
Verb
    move back and forth very rapidly
eg: the candle flickered


flicker Edit
Verb
    shine unsteadily
eg: The candle flickered


flicker Edit
Verb
    flash intermittently


flicker Edit
Noun
    a momentary flash of light


flicker Edit
Noun
    North American woodpecker


flicker Edit
Noun
    the act of moving back and forth


Entries from Olam Open Database

Flicker()::
    ലോലദീപ്‌തി,
    വെട്ടിവെട്ടിക്കത്തുക,
    വിറയ്ക്കുക,
Flicker(noun)::
    ആശാകിരണം,
    തിരിയാളിക്കത്തല്‍,
    ചഞ്ചലസ്‌ഫുരണം,
Flicker(verb)::
    വിറയ്‌ക്കുക,
    പിടയ്‌ക്കുക,
    മിന്നിമറയുക,
    മങ്ങിക്കത്തുക,
    മങ്ങിയും തെളിഞ്ഞും കത്തുക,
    വെട്ടുക,
    ചഞ്ചലമായി ജ്വലിക്കുക,
    ചിറകടിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brain drain, matrilocal, പ്രതിദിശം, ചേഷ്ടിതം, അന്യായം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean