മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

figment Edit
    കള്ളക്കഥ, മിഥ്യാവൃത്താന്തം


figment Edit
Noun
    a contrived or fantastic idea
eg: a figment of the imagination


Entries from Olam Open Database

Figment()::
    മിഥ്യാവൃത്താന്തം,
Figment(noun)::
    കള്ളകഥ,
    കല്‍പിതം,
    കൃത്രിമം,
    ഭാഗം,
    കള്ളക്കഥ,
    സങ്കല്‌പം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ attachment, endeavour, vouch, അപദിശം, അംഗസേന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean