മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

trilateral Edit
    മൂന്നു ഭുജമുള്ള,


trilateral Edit
Adjective
    involving three parties
eg: trilateral talks


trilateral Edit
Adjective
    having three sides
eg: a trilateral figure


trilateral Edit
Noun
    a three-sided polygon


Entries from Olam Open Database

Trilateral(adjective)::
    മൂന്നു ഭുജമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alpha, അതികരുണം, മദിര, മൂലകാരണം, അവികൃത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean