മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fakir Edit
    സന്യാസി


fakir Edit
Noun
    a Muslim or Hindu mendicant monk who is regarded as a holy man


Entries from Olam Open Database

Fakir(noun)::
    മുസ്ലീംസന്യാസി,
    ഭിക്ഷു,
    ദിവ്യന്‍,
    മുഹമ്മദീയ സന്യാസി,
    ഫക്കീര്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംഘ്രിജ, വായുമണ്ഡലം, അരയന്‍, അഭ്രിത, ആണ്ടവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean