മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

disrupt Edit
    ഭഞ്ജിക്കുക, പൊട്ടിക്കുക


disrupt Edit
Verb
    make a break in


disrupt Edit
Verb
    throw into disorder
eg: This event disrupted the orderly process


disrupt Edit
Verb
    interfere in someone else's activity


Entries from Olam Open Database

Disrupt()::
    തടസ്സപ്പെടുത്തുക,
    പൊട്ടിക്കുക,
    ഭേദിക്കുക,
    ഭഞ്ജിക്കുക,
    അലങ്കോലപ്പെടുത്തുക,
Disrupt(verb)::
    ഭംഗപ്പെടുത്തുക,
    ഇടങ്കോലിടുക,
    ഭഞ്‌ജിക്കുക,
    പൊട്ടിക്കുക,
    വേര്‍വിടുവിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അര്‍ച്ചി, ആള്‍ത്തുള, വിരാലം, മുഖോല്ക, തുലുക്കന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean