മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

euphemism Edit
    പരുഷമായ കാര്യം മയപ്പെടുത്തിപ്പറയല്‍


euphemism Edit
Noun
    an inoffensive or indirect expression that is substituted for one that is considered offensive or too harsh


Entries from Olam Open Database

Euphemism()::
    പര്യായോക്തം,
Euphemism(noun)::
    പരുഷമായ കാര്യം മയപ്പെടുത്തിപ്പറയല്‍,
    മൃദൂക്തി,
    പരുഷമായ കാര്യം മയപ്പെടുത്തിപ്പറയുന്ന പ്രയോഗം,
    മംഗലഭാഷിതം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gargle, hoof, marine, ആഘ്രാണനം, ചാമ്പയ്ക്ക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean