മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

emboss Edit
    എഴുന്നുനില്‍ക്കുന്ന രൂപചിത്രണം ചെയ്യുക


emboss Edit
Verb
    raise in a relief
eg: embossed stationery


Entries from Olam Open Database

Emboss(verb)::
    എഴുന്നുനില്‍ക്കുന്ന രൂപചിത്രണം ചെയ്യുക,
    കൊത്തിപ്പൊന്തിക്കുക,
    പൊന്തിനില്‌ക്കുന്ന,
    കൊത്തു പണി ചെയ്‌ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ prosaic, അക്ഷിബം, അന്തിച്ചന്ത, ചേന്ത്, വലയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean