മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dynamo Edit
    വിദ്യുച്ഛക്തിജനകയന്ത്രം


dynamo Edit
Noun
    generator consisting of a coil (the armature) that rotates between the poles of an electromagnet (the field magnet) causing a current to flow in the armature


Entries from Olam Open Database

Dynamo(noun)::
    വിദ്യൂച്ഛക്തിജനകയന്ത്രം,
    വൈദ്യൂതശക്തിമാപകയന്ത്രം,
    ഡൈനാമോ (വിദ്യുച്ഛക്തിജനകയന്ത്രം),
    യാന്ത്രികോര്‍ജ്ജത്തെ ആലക്തികോര്‍ജ്ജമായി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം,
    വിദ്യുച്ഛക്തിജനകയന്ത്രം,
    യാന്ത്രികോര്‍ജ്ജത്തെ ആലക്തികോര്‍ജ്ജമായി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം,
    ഡൈനാമോ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ decigram, metaphor, ആടി, ഇളിയന്‍, ഭൃതിജീവി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean